Παραχώρηση Κοινοχρήστων Χώρων

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8321.6/01/12/12-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β) "Στην αρχή κάθε έτους και με απόφαση του διοικητικού οργάνου που θα εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη  Διοίκηση (εφόσον πρόκειται για Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή Λιμενικό Ταμείο), καθορίζονται Ζώνες Αντικειμενικών Αξιών.

Βάσει των παραπάνω έχει ληφθεί και η  απόφαση του Δ.Σ Δ.Λ.Τ. Τήνου - Άνδρου 227/2014 (ΑΔΑ: 7ΗΧΕΟΡ07-7Ι8) 

«Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στους χώρους ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Τ.-Α.»


Δείτε τα τέλη για την ΑΝΔΡΟ

Δείτε τα τέλη για ΤΗΝΟ