Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό

Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τη Διακήρυξη φανερής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Αγίου Ρωμανού για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών
 • Το από 04.07.2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας

Ανακοινώνουμε ότι

Η επαναληπτική Δημοπρασία για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Αγίου Ρωμανού για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουλίου και ώρα 11:30πμ – 12:00μμ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την διακήρυξη φανερής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμημάτων χ. ζ. λιμένα Τήνου & Αγίου Ρωμανού για τη δραστηριότητα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου & Λειτουργία Καντίνας
 • Το από 05.07.2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας

Ανακοινώνουμε ότι

Η επαναληπτική Δημοπρασία για τις θέσεις:

Αρ. Θέσης ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΕΤΟΣ

3             200,00€

6,18 175,00€

8, 9, 17 ,16 ,15 125,00€

11,12,13, 14 75,00€

Είδος Θέσεις ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Ζωγράφος Πλατεία Παντανάσσης 100€/έτος

Μαλλί γριάς- καλαμπόκι Έναντι Φλοίσβο 100€/έτος

Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 9:30πμ - 10:00πμ.

Διακήρυξη Φαν. Δημ/σίας για την παραχώρηση ιδ. δικαιωμάτων απλής χρήσης Χ.Ζ. Λ. Αγ. Ρωμανού


Διακήρυξη Φαν. Δημ/σίας για την παραχώρηση ιδ. δικαιωμάτων απλής χρήσης Χ.Ζ. Λ. Τήνου & Αγ. Ρωμανού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. 724


Ανακοίνωση – Πρόσκληση , υποβολής αιτήσεων από

ενδιαφερόμενους για την δραστηριότητα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ο φορέας Διαχείρισης Λιμένα Τήνου ο οποίος είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τήνου που εδρεύει στην πόλη της Τήνου, καλούμενος εφ εξής «Φορέας Διοίκησης», και έχει κατά νόμο την ευθύνη της διοίκησης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Τήνου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την κα. Ευγενία Αλοιμόνου, Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου, έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».

2.Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας « Οδηγίες για την εκμετάλλευση της ζώνης λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής»

3. την υπ' αριθ. 25/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨΗΟΡ07-ΚΔΨ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΤ «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων και του αριθμού των αδειών άσκησης για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»

4. την υπ' αριθ. 26/2023 (ΑΔΑ: 6ΩΤΦΟΡ07-ΛΗ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΤ «Καθορισμός θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που υπάγονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Φ.3131/17/96 (ΦΕΚ 178/Β/1997)»

5. η υπ' αριθμ. Φ.3131/17/96/97 (ΦΕΚ 178 Β'- διορθ. Σφαλ. στο ΦΕΚ-443 Β')

6. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342 «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους για την δραστηριότητα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την 26/2023 (ΑΔΑ: 6ΩΤΦΟΡ07-ΛΗ3), οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 2 παρ. 2 της υπ' αριθμ. Φ.3131/17/96/97, όπως υποβάλουν αιτήσεις για την ανάπτυξη δραστηριότητας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ

1.Τμήματα επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ΤΗΝΟΥ που βρίσκονται εντός ενιαίου οριοθετημένου χώρου και έχουν καθοριστεί με την απόφαση Δ.Σ. 26/2023 και εμφαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Τα ανωτέρω τμήματα παραχωρούνται με την διαδικασία της παρούσας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από αγρότες παραγωγούς του Δήμου Τήνου για τους οποίους θα εκδοθούν άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου πώλησης αγροτικών προϊόντων Τήνου. Οι θέσεις είναι αριθμημένες όπως εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα και αντιστοιχούν με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ ΕΤΟΣ

7

10,00

125,00€

14

8,00

75,00€

20

10,00

175,00€

21

10,00

200,00€

22

10,00

200,00€

2. Τμήματα επί των πεζοδρομίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ΤΗΝΟΥ που βρίσκονται στις θέσεις που αναφέρονται παρακάτω και εμφαίνονται στο συνημμένο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα και αντιστοιχούν με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Είδος

Θέσεις επί του παραλιακού πεζοδρομίου

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΤΟΣ

Καλαμπόκι –Μαλλί της γριάς – ποπ κορν

Έναντι ζαχαροπλαστείου Μεσκλιές

150,00€

Ζωγράφος/ εικαστικά

Πλατεία Παντανάσσης

100,00€

Χειροποίητα κοσμήματα

Έναντι Εθνικής Τράπεζας

100,00€

Μαλλί γριάς-καλαμπόκι-ποπκορν

Έναντι Φλοίσβο

100,00€

Β. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης του παραπάνω χώρου ορίζεται έως δύο (2) έτη, αρχομένη από την ημερομηνία έκδοσης των αδειών στάσιμου-υπαίθριου εμπορίου.

Γ. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΤΟΣ

· Καθορίζεται η ετήσια αντικειμενική αξία παραχώρησης ανά θέση σύμφωνα με την 25/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨΗΟΡ07-ΚΔΨ) απόφαση του Δ.Σ. για την Α1 περίπτωση, ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΤΟΣ

7

125,00€

14

75,00€

20

175,00€

21

200,00€

22

200,00€

και για την Α2 περίπτωση , ως εξής:

Είδος

Αξία παραχώρησης /έτος

Καλαμπόκι

150,00€

Ζωγράφος

100,00€

Χειροποίητα κοσμήματα

100,00€

Μαλλί γριάς-καλαμπόκι-ποπκορν

100,00€

2. Η καταβολή του ανταλλάγματος παραχώρησης θα καταβάλλεται από τον παραχωρησιούχο προκαταβολικά, για το 1ο έτος της παραχώρησης, αμέσως μετά την ανάρτηση της ατομικής πράξης παραχώρησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για κάθε επόμενο έτος, η καταβολή του ανταλλάγματος παραχώρησης θα γίνεται εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται στην έγγραφη ειδοποίηση του αιτούντα από την υπηρεσία μας. Σημειώνεται ότι υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου και πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.

3. Το αντάλλαγμα παραχώρησης δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγω ή αιτία, αλλά παραμένει σταθερό και αμετάβλητο μέχρι τη λήξη της παραχώρησης.

Δ. Δικαιούχοι για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

1. Όλοι όσοι δεν έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από άλλη πηγή κατά μέσο όρο ανώτερο του ποσού των 5.000.000 δρχ. δλδ 14.673,51€ κατά την τελευταία τριετία, που αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εκτός των πολυτέκνων και ανέργων, οι οποίοι υποχρεούνται να προσκομίζουν σχετικές βεβαιώσεις αρμόδιων υπηρεσιών (δήμων κοινοτήτων ΟΑΕΔ, κ.λπ.)" σύμφωνα με την Κ1/2113/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Όλοι όσοι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι.

3. Όλοι όσοι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστρωπία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παράνομης αλιείας με εκρηκτικές, τοξικές, ναρκωτικές, διαβρωτικές, χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

4. Τα ίδια ή μέλη της οικογένειάς τους δεν συνδέονται με οργανωμένη επιχείρηση με οποιοδήποτε τρόπο, πλην των περιπτώσεων πώλησης παραδοσιακών ειδών, κατά την κρίση του φορέα εκμετάλλευσης.

Σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δικαιούχων

1) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1043/80, οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως.

2) Ανάπηροι ή θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44.

3) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των Ν. 812/43 και Ν. 1512/50.

4) Ανάπηροι με ποσοστό άνω του 50% των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.

5) Πολύτεκνοι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου, σε εφαρμογή του Ν. 2323/95 όπως ισχύει & της υπ. αριθμ. Φ.3131/17/96 ΚΥΑ, την υπ' αριθ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας θα χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους άδειες, άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών δραστηριοτήτων εφόσον προηγουμένως έχει εκδοθεί για κάθε έναν ξεχωριστά ατομική πράξη παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης.

Συγκεκριμένα, για κάθε τμήμα θα προηγούνται με την σειρά που αναφέρονται οι:

1) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1043/80, οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως.

2) Ανάπηροι ή θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44.

3) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των Ν. 812/43 και Ν. 1512/50.

4) Ανάπηροι με ποσοστό άνω του 50% των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.

5) Πολύτεκνοι, προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά,

Εφόσον για την ίδια θέση υπάρχουν ενδιαφερόμενοι περισσότεροι του ενός τότε θα διενεργείται κλήρωση.

Εάν δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις με την παρούσα διαδικασία και δεν προκύψει ενδιαφερόμενος από τις παραπάνω ομάδες, θα διενεργηθεί στη συνέχεια και σε διαφορετική ημερομηνία, πλειοδοτικός διαγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες του άρθρο 2 παρ 3 της Φ.3131/17/96/97.

Ε. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας και προαπαιτούμενα για την παραχώρηση χώρου.

1.

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιέχονται πλήρη στοιχεία της ταυτότητας, αυτού και του αναπληρωτή του εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την παραχώρηση χώρου εφόσον πρόκειται για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο και τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για: (1) το συγκεκριμένο χώρο ή τους χώρους που επιθυμεί να εγκατασταθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, (2) τα συγκεκριμένα είδη που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του κατόχου.

β. Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(α) του άρθρου 2 του Φ. 3131.17/96/97.

δ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι έστω και για ένα από τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(α) του άρθρου 2 του Φ. 3131.17/96/97.

ε. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.

στ. 'Έγγραφη συναίνεση της οικείας Λιμενικής Αρχής για τη χορήγηση της άδειας και την παραχώρηση του αιτούμενου χώρου επί υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εφόσον πρόκειται για χερσαίους χώρους διακίνησης επιβατών και οχημάτων με επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) διεθνών πλόων ή που εκτελούν κύριες ή δευτερεύουσες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές. (Κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία του ΔΛΤΤ)

ζ. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.

η. Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας που θα αποδεικνύει τη συγγένεια με τον αναπληρούμενο.

θ. Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου, πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 της Φ. 3131.17/96/97.

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης εξετάζει τα αιτήματα των ενδιαφερομένων με τις νόμιμες διαδικασίες για την παραχώρηση του χώρου.

3. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών ο φορέας εκμετάλλευσης χορηγεί σε όσους προτίθεται να εκδώσει άδεια, κατάλληλο αποδεικτικό μέσο (π.χ. αντίγραφο εγκριτικής απόφασης ή τυχόν καταρτισθέντος συμφωνητικού) με τη χρήση του οποίου ο ενδιαφερόμενος εφοδιάζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και προσκομίζει στο φορέα εκμετάλλευσης προκειμένου να εκδώσει την άδεια υπαίθριου εμπορίου τα εξής:

α. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ).

β. Αποδεικτικό είσπραξης της οικείας ΔΟΥ για την καταβολή του προβλεπόμενου φόρου.

γ. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.

Ζ. Αναπλήρωση

Η προσωρινή αναπλήρωση κατόχου άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται μόνον με την έγκαιρη κατάθεση αίτησης του ενδιαφερόμενου για την αναπλήρωση, συνοδευόμενη με δύο (2) φωτογραφίες του αναπληρωτή, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας, της άδειας ικανότητας, οδηγού, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και ιατρική γνωμάτευση στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται η διάρκεια της ασθένειας του κατόχου της άδειας. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο φορέα εκμετάλλευσης για τη χορήγηση απ' αυτόν βεβαίωσης αναπλήρωσης η οποία θα περιλαμβάνει:

α. Πλήρη ατομικά στοιχεία του κατόχου και του προσωρινού αναπληρωτή καθώς και φωτογραφία του δεύτερου.

β. Το είδος της συγγένειας προσωρινού αναπληρωτή και αναπληρούμενου.

γ. Το χρονικό διάστημα αναπλήρωσης.

Ο προσωρινός αναπληρωτής κατόχου άδειας υπαίθριου εμπορίου, θα πρέπει να είναι σύζυγος ή άλλο πρόσωπο πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγενείας εξ αίματος με τον αναπληρούμενο.

Η μόνιμη αναπλήρωση κατόχου αδείας επιτρέπεται από οποιοδήποτε πρόσωπο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Φ. 3131.17/96/97 και εφόσον κατατεθούν-εκδοθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις υποπαραγράφους β, γ, δ, ε, η, ι της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3γ του άρθρου 3 της Φ. 3131.17/96/97 και της άδειας ικανότητας οδηγού, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μόνιμη αναπλήρωση των κατόχων αδειών είναι να έχουν αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%.

Αν μετά τη χορήγηση της άδειας ή μόνιμη αναπηρία αρθεί ή το πρόσωπο, που μόνιμα αναπληρώνει το δικαιούχο, παύει να ασκεί τη δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν στη συνέχεια ασκείται αυτή από άλλο πρόσωπο ή από τον ίδιο το δικαιούχο, γίνεται αντικατάσταση της άδειας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΔΛΤΤ, στο Δήμο Τήνου, Ευαγγελιστρίας 72,Τήνος κατά τις ώρες από 9:00 έως 13:00.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 12 Μαΐου 2023 ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2283023754 κ 2283360147.

Η Πρόεδρος του ΔΛΤΤ

Ευγενία Αλοιμόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ. 725

Ανακοίνωση – Πρόσκληση , υποβολής αιτήσεων από

ενδιαφερόμενους για την δραστηριότητα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ο φορέας Διαχείρισης Λιμένα Τήνου ο οποίος είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τήνου που εδρεύει στην πόλη της Τήνου, καλούμενος εφ εξής «Φορέας Διοίκησης», και έχει κατά νόμο την ευθύνη της διοίκησης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης της χερσαίας ζώνης του Λιμένα του Αγίου Ρωμανού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την κα. Ευγενία Αλοιμόνου, Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου, έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».

2.Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας « Οδηγίες για την εκμετάλλευση της ζώνης λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής»

3. την υπ' αριθ. 25/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨΗΟΡ07-ΚΔΨ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΤ «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων και του αριθμού των αδειών άσκησης για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»

4. η υπ' αριθμ. Φ.3131/17/96/97 (ΦΕΚ 178 Β'- διορθ. Σφαλ. στο ΦΕΚ-443 Β')

5. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342 «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους για την δραστηριότητα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την Χερσαία Ζώνη Αγίου Ρωμανού, σύμφωνα με την 25/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨΗΟΡ07-ΚΔΨ), οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 2 παρ. 2 της υπ' αριθμ. Φ.3131/17/96/97, όπως υποβάλουν αιτήσεις για την ανάπτυξη δραστηριότητας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ

1.Τμήμα επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αγίου Ρωμανού εμβαδού 15τμ. Το ανωτέρω τμήμα παραχωρείται με την διαδικασία της παρούσας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, για την οποία θα εκδοθεί άδεια στάσιμου υπαίθριου εμπορίου.

Β. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης του παραπάνω χώρου ορίζεται έως δύο (2) έτη, αρχομένη από την ημερομηνία έκδοσης των αδειών στάσιμου-υπαίθριου εμπορίου και εφόσον έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Γ. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΤΟΣ

· Καθορίζεται η ετήσια αντικειμενική αξία παραχώρησης σύμφωνα με την 25/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨΗΟΡ07-ΚΔΨ) απόφαση του Δ.Σ. ως εξής:

Είδος Τροχήλατη καντίνα

θέση Άγιος Ρωμανός

Αξία παραχώρησης /έτος 225,00€

2. Η καταβολή του ανταλλάγματος παραχώρησης θα καταβάλλεται από τον παραχωρησιούχο προκαταβολικά, για το 1ο έτος της παραχώρησης, εφόσον έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες. Για κάθε επόμενο έτος, η καταβολή του ανταλλάγματος παραχώρησης θα γίνεται εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται στην έγγραφη ειδοποίηση του αιτούντα από την υπηρεσία μας. Σημειώνεται ότι υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου και πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.

3. Το αντάλλαγμα παραχώρησης δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγω ή αιτία, αλλά παραμένει σταθερό και αμετάβλητο μέχρι τη λήξη της παραχώρησης.

Δ. Δικαιούχοι για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

1. Όλοι όσοι δεν έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από άλλη πηγή κατά μέσο όρο ανώτερο του ποσού των 5.000.000 δρχ. δλδ 14.673,51€ κατά την τελευταία τριετία, που αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εκτός των πολυτέκνων και ανέργων, οι οποίοι υποχρεούνται να προσκομίζουν σχετικές βεβαιώσεις αρμόδιων υπηρεσιών (δήμων κοινοτήτων ΟΑΕΔ, κ.λπ.)" σύμφωνα με την Κ1/2113/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Όλοι όσοι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι.

3. Όλοι όσοι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστρωπία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παράνομης αλιείας με εκρηκτικές, τοξικές, ναρκωτικές, διαβρωτικές, χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

4. Τα ίδια ή μέλη της οικογένειάς τους δεν συνδέονται με οργανωμένη επιχείρηση με οποιοδήποτε τρόπο, πλην των περιπτώσεων πώλησης παραδοσιακών ειδών, κατά την κρίση του φορέα εκμετάλλευσης.

Σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δικαιούχων

1) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1043/80, οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως.

2) Ανάπηροι ή θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44.

3) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των Ν. 812/43 και Ν. 1512/50.

4) Ανάπηροι με ποσοστό άνω του 50% των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.

5) Πολύτεκνοι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου, σε εφαρμογή του Ν. 2323/95 όπως ισχύει & της υπ. αριθμ. Φ.3131/17/96 ΚΥΑ, την υπ' αριθ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας θα χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους άδειες, άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εφόσον προηγουμένως έχει εκδοθεί ατομική πράξη παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης.

Συγκεκριμένα, για κάθε τμήμα θα προηγούνται με την σειρά που αναφέρονται οι:

1) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1043/80, οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως.

2) Ανάπηροι ή θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44.

3) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των Ν. 812/43 και Ν. 1512/50.

4) Ανάπηροι με ποσοστό άνω του 50% των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.

5) Πολύτεκνοι, προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά,

Εφόσον για την ίδια θέση υπάρχουν ενδιαφερόμενοι περισσότεροι του ενός τότε θα διενεργείται κλήρωση.

Εάν δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις με την παρούσα διαδικασία και δεν προκύψει ενδιαφερόμενος από τις παραπάνω ομάδες, θα διενεργηθεί στη συνέχεια και σε διαφορετική ημερομηνία, πλειοδοτικός διαγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες του άρθρο 2 παρ 3 της Φ.3131/17/96/97.

Ε. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας και προαπαιτούμενα για την παραχώρηση χώρου.

1.

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιέχονται πλήρη στοιχεία της ταυτότητας, αυτού και του αναπληρωτή του εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την παραχώρηση χώρου εφόσον πρόκειται για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο και τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για: (1) το συγκεκριμένο χώρο ή τους χώρους που επιθυμεί να εγκατασταθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, (2) τα συγκεκριμένα είδη που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του κατόχου.

β. Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(α) του άρθρου 2 του Φ. 3131.17/96/97.

δ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι έστω και για ένα από τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(α) του άρθρου 2 του Φ. 3131.17/96/97.

ε. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.

στ. 'Έγγραφη συναίνεση της οικείας Λιμενικής Αρχής για τη χορήγηση της άδειας και την παραχώρηση του αιτούμενου χώρου επί υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εφόσον πρόκειται για χερσαίους χώρους διακίνησης επιβατών και οχημάτων με επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) διεθνών πλόων ή που εκτελούν κύριες ή δευτερεύουσες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές. (Κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία του ΔΛΤΤ)

ζ. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.

η. Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας που θα αποδεικνύει τη συγγένεια με τον αναπληρούμενο.

θ. Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου, πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 της Φ. 3131.17/96/97.

ι. αρχιτεκτονικά σχέδια τροχήλατης καντίνας και τοπογραφικό διάγραμμα της θέσης που θα τοποθετηθεί, όπου θα εμφαίνονται και οι απαιτούμενες αποστάσεις από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της περιοχής. (ελάχιστη απόσταση 100μ)

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης εξετάζει τα αιτήματα των ενδιαφερομένων με τις νόμιμες διαδικασίες για την παραχώρηση του χώρου.

3. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών ο φορέας εκμετάλλευσης χορηγεί σε όσους προτίθεται να εκδώσει άδεια, κατάλληλο αποδεικτικό μέσο (π.χ. αντίγραφο εγκριτικής απόφασης ή τυχόν καταρτισθέντος συμφωνητικού) με τη χρήση του οποίου ο ενδιαφερόμενος εφοδιάζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και προσκομίζει στο φορέα εκμετάλλευσης προκειμένου να εκδώσει την άδεια υπαίθριου εμπορίου τα εξής:

α. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ).

β. Αποδεικτικό είσπραξης της οικείας ΔΟΥ για την καταβολή του προβλεπόμενου φόρου.

γ. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.

Ζ. Λοιποί όροι παραχώρησης

 1. Ο Φορέας Διοίκησης δεν υποχρεούται να παράσχει οποιαδήποτε παροχή κοινής ωφέλειας (ενδεικτικά και ουδόλως περιοριστικά ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κλπ) στην εγκατάσταση του παραχωρησιούχου στον παραχωρούμενο χώρο-τμήμα. Άπασες οι υποχρεώσεις που καθίστανται αναγκαίες η εκπορεύονται από την χρήση του παραχωρούμενου χώρου επιβαρύνουν αποκλειστικά τον παραχωρησιούχο.
 2. Η τροχήλατη καντίνα θα είναι εφοδιασμένη με κατάλληλη άδεια λειτουργίας, εφαρμοζόμενης πάντα της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας και σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και θα πρέπει να απέχει 100μ. τουλάχιστον από εγκαταστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές μονάδες, κέντρα αναψυχής, εστιατόρια κτλ)
 3. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 32/31-05-2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ σε περίπτωση εγκατάστασης καντίνας εντός αιγιαλού, εφόσον δεν γίνοντια δομικά έργα ή κατασκευές, δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας και η εγκατάστασή τους γίνεται σύμφωνα με τον ν. 2971/2001, ύστερα από παραχώρηση της χρήσης και έγκριση της εγκατάστασής, κατόπιν εγκρίσεως της ΕΠΑΕ (πλέον Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο).
 4. Για την λειτουργία τροχήλατης καντίνας, εκτός από τις προβλεπόμενες άδειες και δικαιολογητικά, απαιτείται έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης, σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 254/2005 Π.Δ. (Α΄-307).

ΣΤ. Αναπλήρωση

Η προσωρινή αναπλήρωση κατόχου άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται μόνον με την έγκαιρη κατάθεση αίτησης του ενδιαφερόμενου για την αναπλήρωση, συνοδευόμενη με δύο (2) φωτογραφίες του αναπληρωτή, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας, της άδειας ικανότητας, οδηγού, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και ιατρική γνωμάτευση στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται η διάρκεια της ασθένειας του κατόχου της άδειας. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο φορέα εκμετάλλευσης για τη χορήγηση απ' αυτόν βεβαίωσης αναπλήρωσης η οποία θα περιλαμβάνει:

α. Πλήρη ατομικά στοιχεία του κατόχου και του προσωρινού αναπληρωτή καθώς και φωτογραφία του δεύτερου.

β. Το είδος της συγγένειας προσωρινού αναπληρωτή και αναπληρούμενου.

γ. Το χρονικό διάστημα αναπλήρωσης.

Ο προσωρινός αναπληρωτής κατόχου άδειας υπαίθριου εμπορίου, θα πρέπει να είναι σύζυγος ή άλλο πρόσωπο πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγενείας εξ αίματος με τον αναπληρούμενο.

Η μόνιμη αναπλήρωση κατόχου αδείας επιτρέπεται από οποιοδήποτε πρόσωπο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Φ. 3131.17/96/97 και εφόσον κατατεθούν-εκδοθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις υποπαραγράφους β, γ, δ, ε, η, ι της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3γ του άρθρου 3 της Φ. 3131.17/96/97 και της άδειας ικανότητας οδηγού, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μόνιμη αναπλήρωση των κατόχων αδειών είναι να έχουν αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%.

Αν μετά τη χορήγηση της άδειας ή μόνιμη αναπηρία αρθεί ή το πρόσωπο, που μόνιμα αναπληρώνει το δικαιούχο, παύει να ασκεί τη δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν στη συνέχεια ασκείται αυτή από άλλο πρόσωπο ή από τον ίδιο το δικαιούχο, γίνεται αντικατάσταση της άδειας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΔΛΤΤ, στο Δήμο Τήνου, Ευαγγελιστρίας 72,Τήνος κατά τις ώρες από 9:00 έως 13:00.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 12 Μαΐου 2023 ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2283023754 κ 2283360147.

Η Πρόεδρος του ΔΛΤΤ

Ευγενία ΑλοιμόνουΑνοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: "Ανάπλαση του λιμένα Γαυρίου", εκτιμώμενης αξίας 343.881,77Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

---> Τεύχη Διαγωνισμού

---> Σχέδια

---> Εγκρίσεις

Διακήρυξη έργου "Ανάπλαση - Ανάδειξη στεγάστρων Εξωτερικού λιμένα Τήνου"

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΈΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

1. Η προσωρινή πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού λιμένα Τήνου για την φετινή καλοκαιρινή περίοδο θα πραγματοποιείται από το κατάστημα «Κουρσάρος» μέχρι τη διασταύρωση της παραλιακής οδού με την οδό Τριών Ιεραρχών, το διάστημα από 1.7 έως 31.8.2020 κατά τις ώρες 20:00 έως 01:00.

2. Ο προβλήτας Π1 (Ποσειδώνιο) παραμένει ως χώρος στάθμευσης καθ' όλο το 24ωρο.

Αν μετά τις 20:00 παραμείνουν οχήματα εντός του χώρου στάθμευσης, αυτά θα παραμένουν σταθμευμένα έως το πέρας της πεζοδρόμησης της παραλιακής οδού (01:00).

Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός επιθυμεί να μετακινήσει το όχημά του, αυτό θα γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αυτή την περίπτωση η απομάκρυνση θα πραγματοποιείται με κατεύθυνση προς Βίντσι καθοδηγούμενο από στελέχη της υπηρεσίας security.

3. Ο προβλήτας Π2 (προβλήτας «ΕΛΛΗ») παύει να χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης για όλα τα οχήματα (αυτοκίνητα και δίτροχα) κατά το χρονικό διάστημα 1.7 - 31.8.2020.

Εξαιρούνται τα οχήματα ενοικιαζομένων δωματίων, ξενοδοχείων κλπ μόνο σε περίπτωση αφιξοαναχώρησης ταχυπλόων.

4. Απαγορεύεται η κίνηση των τροχήλατων επί της Παραλιακής Οδού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Τήνου ως 20:00, ώρα έναρξης της πεζοδρόμησης της οδού. Σε περίπτωση εκδήλωσης θα τους επιτρέπεται η διέλευση μόνο μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης και έγκρισής της από το Λιμεναρχείο Τήνου. Κατά τις ώρες της πεζοδρόμησης η κίνησή τους θα επιτρέπεται από το χώρο έναντι της Τράπεζας Πειραιώς και κατεύθυνση προς το Βίντσι.

5. Απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων άνω των 5 τόνων από την παραλιακή οδό λιμένα Τήνου από κατάστημα «ΑΡΤΟΜΑΝΙΑ» έως «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ».

Στην απαγόρευση συμπεριλαμβάνονται και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Τήνου.

Όλα τα ανωτέρω θα επανεξεταστούν σε συνάρτηση με την τουριστική κίνηση. 

Αλλαγή ημερομηνιών Διαγωνισμών

----------------------------------------------

Δείτε στις Προκηρύξεις:  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένα Τήνου 2018

Δείτε στις Προκηρύξεις

1)Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένων Κορθίου & Χώρας Ν. Άνδρου 2018

2) Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένων Γαυρίου & Μπατσίου Ν. Άνδρου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          Τήνος 05 Φεβρουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                                                                                                                Προς:

ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ                                                                                                           Χρήστες Κοινοχρήστων Χώρων αρμοδιότητας

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος                                                                       Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου

Ταχ. Κωδικας: 84200

Τηλ. :2283023754

Fax: 2283023752

e-mail: portoftinosandros@gmail.com

ΘΕΜΑ : Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρων των ζωνών αρμοδιότητος ΔΛΤΤ-Α

σχετ: α) 8321.6/01/12 Εγκύκλιος ΥΠ.Α.Ν.

β) το από 19/11/55 πρακτικό της Λιμενικής Επιτροπής Κυκλάδων "Περί καθορισμού Χ.Ζ.Λ. Τήνου" ΦΕΚ 199Β/1956

γ) η υπ' άριθμ. 170/2017 (ΑΔΑ: 6Τ7ΘΟΡ07-4Σ5)απόφαση Δ.Σ. ΔΛΤΤΑ

δ ) η υπ' άριθμ πρωτ 6723/01-02-18 (ΑΔΑ:6Σ9ΑΟΡ1Ι-ΩΜ9 )Επικύρωση της υπ' αριθ. 170/2017 απόφασης του Δ.Λ.Τ. Τήνου-Άνδρου αναφορικά με τον καθορισμό ζωνών αντικειμενικών αξιών για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης στους χώρους ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Τήνου - Άνδρου.

Λόγω ότι η παραχώρηση χρήσης του χώρου έμπροσθεν ή απέναντι των καταστημάτων σας έχει λήξει στις 31/12/2017 παρακαλούμε όπως, αφού λάβετε υπόψη σας την συνημμένη εγκεκριμένη απόφαση υπ' άριθμ. 170/2017 (ΑΔΑ: 6Τ7ΘΟΡ07-4Σ5 ), υποβάλλεται νέα συμπληρωμένη αίτηση για παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι για διευκόλυνση της υπηρεσίας αλλά και δικής σας θα προταθεί στο Δ. Σ. η παραχώρηση να ισχύει για τρία (3) έτη, δηλ. έως 31/12/2020.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να προβεί σε καμία είδους παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου εάν δεν έχουν εξοφληθεί προηγούμενες οφειλές του ενδιαφερόμενου προς το ΔΛΤΤΑ που έχουν προκύψει από παρόμοια αιτία.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο "...Απαιτείται κατ' αρχήν υποβολή στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεωρημένο από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού - παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης θα αναφέρεται ο σκοπός (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων). Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα πρέπει να αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του οικείου Λιμένα, η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσής της και το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημοσιευθεί. Στις περιπτώσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ο ενδιαφερόμενος παραχωρησιούχος θα προσκομίζει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων που δύναται να αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος..."

Παρακαλούμε όπως έως 19/02/18 ημέρα Δευτέρα, έχετε προσκομίσει τις αιτήσεις σας στην υπηρεσία προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία η οποία εκ των πραγμάτων είναι χρονοβόρα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Ο Αντιπρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

Ευάγγελος Ν. Κορνάρος

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τήνος 29 Ιανουαρίου 2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αγαπητοί συμπολίτες,

με ιδιαίτερη χαρά, ικανοποίηση και περηφάνια σας ενημερώνω ότι από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 έχει ξεκινήσει η περίοδος διαβούλευσης της ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Λιμένα Τήνου η έγκριση της οποίας, όπως πολλές φορές έχω πει είναι η λύση πολλών προβλημάτων για το λιμάνι μας.

Όποιος ενδιαφέρεται να λάβει γνώση αλλά και να καταθέσει παρατηρήσεις επί της Μελέτης μπορεί να επισκεφτεί το

https://www.dropbox.com/sh/zeu5j8s9afb29jh/AAC5P7SEsOPkRAo-rglb3Kkra?dl=0

Η διαβούλευση λήγει στις 17 Μαρτίου 2018.

Για τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο από το παρακάτω link : https://goo.gl/BPyv6C


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΛΤΤ-Α

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΚΟΡΝΑΡΟΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Σύσταση - Αρμοδιότητες

Το διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου συστάθηκε με το Π.Δ. 125/2001 ( ΦΕΚ 113/Α/6-6-2001) και έχει έδρα το Δήμο Τήνου.

Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του ΔΛΤΤ-Α προσδιορίζονται σε Βασιλικό Διάταγμα της 19ης Ιανουαρίου 1939 (ΦΕΚ 24/Α/19-1-1939) όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εκτός των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2738/99 δεν μεταβιβάζονται στα συνιστώμενα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα. 

 Οι υπηρεσίες του στεγάζονται στο πρώην Δημαρχείο του Δήμου Τήνου στην οδό Μεγαλόχαρης

Είναι ο φορέας διαχείρησης τεσσάρων λιμένων νήσου Άνδρου και πέντε λιμένων νήσου Τήνου. 

 1. Χειρισμός όλων των θεμάτων σχετικών με την εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας και των μέσων που ανήκουν στο ΔΛΤΤ-Α. καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους.
 2. Εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης των χώρων δικαιοδοσίας του ΔΛΤΤ-Α
 3. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη ζώνη λιμένα καθώς και θέματα ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.
 4. Η εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων.
 5. Η αποτύπωση έργων και εγκαταστάσεων των λιμένων.
 6. Η μελέτη επίβλεψη παρακολούθηση, λειτουργία , συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του ΔΛΤΤ-Α
 7. Η εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία.
 8. Η εκπόνηση κανονισμών χρήσης των έργων και εγκαταστάσεων .
 9. Η διευκόλυνση ελλιμενισμού σκαφών και πλοίων και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε αυτά.
 10. Η εκπόνηση προγραμμάτων και μελετών ανάπτυξης και ανανέωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 11. Η μελέτη και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων, πλωτών μέσων και κάθε φύσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 12. Η λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων για αποφυγή ατυχημάτων.
 13. Η διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών.
 14. Η επιμέλεια του πρασίνου και η αναβάθμιση γενικότερα του περιβάλλοντος  για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 15. Ο ευπρεπισμός των κοινοχρήστων χώρων.
 16. Η καθαριότητα στη χερσαία αλλά και τη θαλάσσια ζώνη.
Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου 2016
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε