Καλώς ήρθατε στο διαδημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου 

Αλλαγή ημερομηνιών Διαγωνισμών

----------------------------------------------

Δείτε στις Προκηρύξεις:  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένα Τήνου 2018

Δείτε στις Προκηρύξεις

1)Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένων Κορθίου & Χώρας Ν. Άνδρου 2018

2) Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένων Γαυρίου & Μπατσίου Ν. Άνδρου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          Τήνος 05 Φεβρουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                                                                                                                Προς:

ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ                                                                                                           Χρήστες Κοινοχρήστων Χώρων αρμοδιότητας

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος                                                                       Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου

Ταχ. Κωδικας: 84200

Τηλ. :2283023754

Fax: 2283023752

e-mail: portoftinosandros@gmail.com

ΘΕΜΑ : Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρων των ζωνών αρμοδιότητος ΔΛΤΤ-Α

σχετ: α) 8321.6/01/12 Εγκύκλιος ΥΠ.Α.Ν.

β) το από 19/11/55 πρακτικό της Λιμενικής Επιτροπής Κυκλάδων "Περί καθορισμού Χ.Ζ.Λ. Τήνου" ΦΕΚ 199Β/1956

γ) η υπ' άριθμ. 170/2017 (ΑΔΑ: 6Τ7ΘΟΡ07-4Σ5)απόφαση Δ.Σ. ΔΛΤΤΑ

δ ) η υπ' άριθμ πρωτ 6723/01-02-18 (ΑΔΑ:6Σ9ΑΟΡ1Ι-ΩΜ9 )Επικύρωση της υπ' αριθ. 170/2017 απόφασης του Δ.Λ.Τ. Τήνου-Άνδρου αναφορικά με τον καθορισμό ζωνών αντικειμενικών αξιών για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης στους χώρους ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Τήνου - Άνδρου.

Λόγω ότι η παραχώρηση χρήσης του χώρου έμπροσθεν ή απέναντι των καταστημάτων σας έχει λήξει στις 31/12/2017 παρακαλούμε όπως, αφού λάβετε υπόψη σας την συνημμένη εγκεκριμένη απόφαση υπ' άριθμ. 170/2017 (ΑΔΑ: 6Τ7ΘΟΡ07-4Σ5 ), υποβάλλεται νέα συμπληρωμένη αίτηση για παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι για διευκόλυνση της υπηρεσίας αλλά και δικής σας θα προταθεί στο Δ. Σ. η παραχώρηση να ισχύει για τρία (3) έτη, δηλ. έως 31/12/2020.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να προβεί σε καμία είδους παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου εάν δεν έχουν εξοφληθεί προηγούμενες οφειλές του ενδιαφερόμενου προς το ΔΛΤΤΑ που έχουν προκύψει από παρόμοια αιτία.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο "...Απαιτείται κατ' αρχήν υποβολή στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεωρημένο από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού - παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης θα αναφέρεται ο σκοπός (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων). Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα πρέπει να αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του οικείου Λιμένα, η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσής της και το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημοσιευθεί. Στις περιπτώσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ο ενδιαφερόμενος παραχωρησιούχος θα προσκομίζει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων που δύναται να αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος..."

Παρακαλούμε όπως έως 19/02/18 ημέρα Δευτέρα, έχετε προσκομίσει τις αιτήσεις σας στην υπηρεσία προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία η οποία εκ των πραγμάτων είναι χρονοβόρα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Ο Αντιπρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

Ευάγγελος Ν. Κορνάρος

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τήνος 29 Ιανουαρίου 2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αγαπητοί συμπολίτες,

με ιδιαίτερη χαρά, ικανοποίηση και περηφάνια σας ενημερώνω ότι από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 έχει ξεκινήσει η περίοδος διαβούλευσης της ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Λιμένα Τήνου η έγκριση της οποίας, όπως πολλές φορές έχω πει είναι η λύση πολλών προβλημάτων για το λιμάνι μας.

Όποιος ενδιαφέρεται να λάβει γνώση αλλά και να καταθέσει παρατηρήσεις επί της Μελέτης μπορεί να επισκεφτεί το

https://www.dropbox.com/sh/zeu5j8s9afb29jh/AAC5P7SEsOPkRAo-rglb3Kkra?dl=0

Η διαβούλευση λήγει στις 17 Μαρτίου 2018.

Για τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο από το παρακάτω link : https://goo.gl/BPyv6C


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΛΤΤ-Α

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΚΟΡΝΑΡΟΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Μήνυμα Προέδρου


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου.  

Η ιστοσελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί για να μπορούν οι πολίτες και οι χρήστες των λιμένων ευθύνης μας να ενημερώνονται για τις αποφάσεις, ανακοινώσεις, προκυρήξεις και γενικά για όλα τα θέματα που απασχολούν την υπηρεσία μας. 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει στη δικαιοδοσία του συνολικά εννέα λιμένες εκ των οποίων πέντε στο νησί της Τήνου και τέσσερις στο νησί της Άνδρου. Κύριος σκοπός του φορέα είναι η συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των τουριστικών υποδομών ώστε να παρέχει το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες αλλά και στους επισκέπτες των λιμένων. 

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Λιμενικού Ταμείου εργαζόμαστε καθημερινά με ιδιαίτερο ζήλο για την υλοποίηση των στόχων που θέτουμε κάθε χρόνο και είμαστε πρόθυμοι να ακούμε απόψεις και προτάσεις από τους πολίτες ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις εγκαταστάσεις μας. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ενημερώσω τους επισκέπτες μας  ότι προσπαθώντας να ξεπεράσω το εμπόδιο της γραφειοκρατίας και θεωρώντας ότι δεν μπορούμε σαν υπηρεσία να μην έχουμε το δικό μας χώρο επικοινωνίας με τον κόσμο, πήρα την πρωτοβουλία και "έστησα" τον ιστοχώρο αυτό, εντελώς δωρεάν. Δεν έχει "πάρει" την τελική του μορφή, θα ενημερώνεται καθημερινά και είναι το πρώτο βήμα για την ενημέρωσή σας. Στο μέλλον ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας ενδέχεται να δημιουργηθεί ένας πιο ολοκληρωμένος ιστοχώρος από επαγγελματίες του είδους.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΤ-Α

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΚΟΡΝΑΡΟΣ

Σύσταση - Αρμοδιότητες

Το διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου συστάθηκε με το Π.Δ. 125/2001 ( ΦΕΚ 113/Α/6-6-2001) και έχει έδρα το Δήμο Τήνου.

Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του ΔΛΤΤ-Α προσδιορίζονται σε Βασιλικό Διάταγμα της 19ης Ιανουαρίου 1939 (ΦΕΚ 24/Α/19-1-1939) όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εκτός των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2738/99 δεν μεταβιβάζονται στα συνιστώμενα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα. 

 Οι υπηρεσίες του στεγάζονται στο πρώην Δημαρχείο του Δήμου Τήνου στην οδό Μεγαλόχαρης

Είναι ο φορέας διαχείρησης τεσσάρων λιμένων νήσου Άνδρου και πέντε λιμένων νήσου Τήνου. 

 1. Χειρισμός όλων των θεμάτων σχετικών με την εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας και των μέσων που ανήκουν στο ΔΛΤΤ-Α. καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους.
 2. Εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης των χώρων δικαιοδοσίας του ΔΛΤΤ-Α
 3. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη ζώνη λιμένα καθώς και θέματα ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.
 4. Η εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων.
 5. Η αποτύπωση έργων και εγκαταστάσεων των λιμένων.
 6. Η μελέτη επίβλεψη παρακολούθηση, λειτουργία , συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του ΔΛΤΤ-Α
 7. Η εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία.
 8. Η εκπόνηση κανονισμών χρήσης των έργων και εγκαταστάσεων .
 9. Η διευκόλυνση ελλιμενισμού σκαφών και πλοίων και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε αυτά.
 10. Η εκπόνηση προγραμμάτων και μελετών ανάπτυξης και ανανέωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 11. Η μελέτη και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων, πλωτών μέσων και κάθε φύσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 12. Η λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων για αποφυγή ατυχημάτων.
 13. Η διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών.
 14. Η επιμέλεια του πρασίνου και η αναβάθμιση γενικότερα του περιβάλλοντος  για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 15. Ο ευπρεπισμός των κοινοχρήστων χώρων.
 16. Η καθαριότητα στη χερσαία αλλά και τη θαλάσσια ζώνη.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές, η συγκρότηση του οποίου γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ( Αρ. Απόφασης 178/2016 )Τήνου ύστερα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου ( Αρ. Απόφασης 198/2016 ) όσο αφορά τα μέλη που θα εκπροσωπούν το νησί της Άνδρου. 

Το νησί της Τήνου εκπροσωπείται από τρία αιρετά μέλη ενώ το νησί της Άνδρου από τέσσερα αιρετά και ένα πολίτη χρήστη ή γνώστη των αντικειμένων του ΔΛΤΤ-Α. Το ένατο μέλος το ΔΣ είναι ο Λιμενάρχης Τήνου.

Η σύνθεση το ΔΣ του ΔΛΤΤ-Α σήμερα είναι η εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ευάγγελος Κορνάρος Πρόεδρος                 -         Μιλτιάδης Πρωτόπαπας

Ευγενία Αλοιμόνου Αντιπρόεδρος            -         Λουκριτία Ανδροβικ-Ρουγγέρη

Παναγιώτης Κροντηράς                                -         Νικόλαος Γκίζης

Γεώργιος Ψωμάς                                            -          Μαρία Μαμάη 

Δημήτριος Λάσκαρης                                     -          Αθηνά Τσατσομοίρου

Μαρία  Βασιλοπούλου-Κουτέλη                 -         Ιωάννης Καπάκης

Ιάκωβος Σκόρδος                                           -         Γεώργιος Ψωμάς

Αριστοτέλης Αστράς                                     -         Δημήτριος Σπέρτος 

Υποπλοίαρχος Λ.Σ Αποστολόπουλος Βασίλειος Λιμενάρχης Τήνου