Τα Νέα μας

8-2-2017 Συνεδριάζει το Δ.Σ του ΔΛΤΤ-Α στις 13 Φεβρουαρίου 2017 Δείτε την Ημερήσια Διάταξη

7-2-2017: Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του ΔΛΤΤ-Α ΑΔΑ: 600ΑΟΡ1Ι-Υ1Τ

25-1-2017: Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΔΛΤΤ-Α και της αναδόχου εταιρείας MARNET ΑΕ ολοκληρώθηκε η ανάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Τήνου με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους έξι (6) μήνες.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι απαραίτητη για κάθε έργο και μετά την έγκρισή της θα έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης στους υφιστάμενους χώρους του Λιμένα. 


24-12-2016: Ομόφωνα ψηφίστηκαν όλα τα θέματα στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ.

23-12-2016: Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ΑΔΑ: Ω3ΩΨΟΡ1Ι-ΚΤΦ το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΔΛΤΤ-Α για το έτος 2017 απόφαση 139/2016 ΑΔΑ: 7ΚΓΤΟΡ07-Ω4Ο

  • Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Τήνου - Άνδρου 
  • Δείτε εδώ τις Ημερήσιες Διατάξεις με αριθμό 19 και 20/2016
  • Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ΑΔΑ 9Ψ5ΝΟΡ1Ι-ΖΞΚ η νομιμότητα της υπ΄αριθμό 123/2016 απόφασης του Δ.Σ που αφορά την κατακύρωση του διαγωνισμού της " Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμένα Τήνου " ΑΔΑ 618ΞΟΡ07-ΞΛ6 .